סימניות

משחק Kwazii לש Undersea םרוטס תלצה באינטרנט

                                  Kwaziis Undersea Storm Rescue קחשמ

Kwazii לש Undersea םרוטס תלצה (Kwaziis Undersea Storm Rescue):

oktonavtov ונמלוע לש םישלחה םיבשותה תעיגפ ינפמ ליצהל םיסנמ ןמז לכ םהו תובידנ ד .תפסונ הרעס ןיידע שיש ךכ לע עיבצמ ולש ללוצה ןשייחהו םהירבח לע ירוחאמ ןיעמ לותח .המויא הרעס לש ימיה תתה םלועה יבשות לכ תא רומשל הטילחמ ןיעמ .קחשמה ףוסב זאו ,דחא וליפא עגעגתמ התא םאו ,םימל תחתמ םיבשותה לכ תא ףוסאל הריסה
" "