סימניות

משחק המוז לש ותמקנ באינטרנט

                                  Zuma's Revenge קחשמ

המוז לש ותמקנ (Zuma's Revenge ):

.ונלש הבוהאה ץימאה יבהוא עדרפצ תקתפרה םוז .ותיא תשגרמ הדובע רובענ הזה קחשמב .וז הקתפרהב ונל םיכחמ םירחא םיבר םירבדו םיבר םימיעט םיסונוב ,המר לכב תובכרומ ת .םיינועבצ םינבאמ לעופ ישחנ לש יפוסניאה סרהה תונהיל טושפ זא .םייתוזח ןויגיהו ןורכיז ,ןורשכ םיחתפמ ונא ןאכ .הקתפרהה תונהיל טושפו ךלש תורצה קורז
" "