סימניות

משחק תורוטאינימ סנוט ינול לסרודכ באינטרנט

                                  Looney Tunes Miniature Basketball קחשמ

תורוטאינימ סנוט ינול לסרודכ (Looney Tunes Miniature Basketball ):

.רתאב ותוא קלחל לוכי אל ןכסמה שיאה תאו ,םהמ השולש לבא ,תחא םעפ רודכה םלוא ,לסר .םלשומ ןפואב וב טולשל םהל רוזעל ךממ שקבל קחשל ירמגל השדח ךרד םע אובל Poraskinu .יטויוק לא ןכמ רחאלו ,ןגאה לא תורוניצב סט אוה ,לסל סנכנ רודכה םא ,בנרא השוע ןו .םיקיודמ ויה תוירי ידכ חוורה שקמ לע ץוחלל ןוכנה עגרב ךירצ התא
" "