סימניות

משחק ידיפס לש הדימריפה תלצה באינטרנט

                                  Speedy's Pyramid Rescue קחשמ

ידיפס לש הדימריפה תלצה (Speedy's Pyramid Rescue ):

.םיישומישו םיניינעמ םיצפח לש עפש אוצמל םילוכי םה ,תוקיתעה תודימריפה תא רוקחל ם .סט רשנכ ותוא לש ריהז תויהל ךירצ התא זא ,תצק ברע תחורא לוכאל הצור אוה ,רוחש לו .הניבגה תא וצימחת לא ,דבכ ןדס לפלפ ףוסא .תוגרדמה לע הציפקב הדימריפה לש עבצה תא תונשל ךירצ התא ,המר םילשהל ידכ
" "