סימניות

משחק שיפדלוג ררחוסמ ררחוסמ באינטרנט

                                  Goldfish Loopy Loopy קחשמ

שיפדלוג ררחוסמ ררחוסמ (Goldfish Loopy Loopy ):

.ולש ןטקה בהזה גד - ול שיש רתויב רקיה רבדה תא ליצהל חילצה אוה לבא ,ןשיה רכשה ם .םוי לכ התיא רבכ תיעועש רמ יכ ,ןמואמ לבא ,טושפ אל הל ויה .הזכ ןומיא עצבל ךירצ התא הזה קחשמב .וקנעוה תודוקנ היהת התא זא קר יכ ,תעבטה תא לבקלו ףפוכתהל םיכירצ םיגדהו ,תעבטה
" "