סימניות

משחק !,הנופ תיעועש רמ באינטרנט

                                  Mr Bean Evicted! קחשמ

!,הנופ תיעועש רמ (Mr Bean Evicted! ):

.םיקסעב רזוח ןיב רטסימ .תרחא ריעב דובעלו רוגל רבע אוה הנורחאל .םירבדה לכ תא קורזלו ותונפל הטילחה תחראמה זא ,םלשל אל םישדוח טעמ אוהש יפכ לבא .םהיצפח תא ליצהל הצורש ,תיעועש רמ לע הטילש היהת התא הזה קחשמב .וקנעוה תודוקנ היהי הרובעש ,םתוא סופתל ךירצ התאו ןולחהמ םירבד קרוז תיבה תלעב
" "