סימניות

משחק טסירורטה קאו באינטרנט

                                  Whack The Terrorist קחשמ

טסירורטה קאו (Whack The Terrorist):

.םידחוימ תוחוכ ברעל ךירצ היה אל וליפא אוה ,רורטה דיספמ םע החלצהב דדומתהל ידכ ך .עשפמ םיפח םישנא ץצופל הצורש דדוש םע דדומתהל םיכרד רשע ךל שי .בוטר םוקמ תומצע לש תיקש ךותב רורטה לש ולש תוחלצומה תולועפ ונפ ןכלו ,יפואה תא
" "