סימניות

משחק ןרוא לע ברקה :Haboom תוירטפ באינטרנט

                                  Mushroom Haboom: Battle for pine קחשמ

ןרוא לע ברקה :Haboom תוירטפ (Mushroom Haboom: Battle for pine ):

.הצור אל תודידיבו םולשב תויחל אלא ,הנוכשב תאצמנ תוירטפ תכלממ .יביסרגא ןכשה ידי לע הפקתה ינפמ ריעה ירעש לע הנגהב עייסל ךתורשפאב .ביואה לש הריטה תא ףוקתל םתוא חולשלו םילייח דייצל ידכ ףסכ םיכירצ םיבשותה הז תו .תוריהמב ןקורל הפוקל שדחל חוור איבת םתריכמו ,חיש לש רעי יתורפ ףוסא
" "