סימניות

משחק Bunnicula דלורה תלצהב באינטרנט

                                  Bunnicula in Rescuing Harold קחשמ

Bunnicula דלורה תלצהב (Bunnicula in Rescuing Harold ):

.ולש םידפרעה תויוכמס רזחשל לגוסמ יד הז ,רזגה ץימ תא ףידעמו ,םייחה לש םמד תא הת .רטס'צ דלורה ,בלכו לותח :םירבח ינש רוביגה שי .תורצב היה דלורה יכ הרזעל בנראה רהמ לותחה ,םויה .תדרל לוכי אלו ,תשרבנה לע יולת הרקתה לא ספיט אוה .םילגעמ ביצה ,םיבר םיטירפמ תכימת ול םיש
" "