סימניות

משחק סיי'צ תירוחאה רצחב יר'גו םוטה באינטרנט

                                  The Tom and Jerry Backyard Chase קחשמ

סיי'צ תירוחאה רצחב יר'גו םוטה (The Tom and Jerry Backyard Chase ):

.םתה םדאה ןכסמ לותח ןמ םד קיפסמ התש אוה ,ןמז לכ ימומרע רבכע יר'ג עייסל קיספהל .ולש םילולעתה לכל םיקיצמ םירבכע םקנתהל בייח לותח ,םויה .ךרדב לושכמ םוש האור ,תירוחאה רצחה לש החטש ךרד ץרו תילוק-לע תוריהמב עיקבה רובי .עצפיהל אלו רדגה לעמ ץפק אוה זא ,בשחמ רבכע רותפכ שי הז לע ץחל
" "