סימניות

משחק סר' צנאמ Bandit יר'גו םוט באינטרנט

                                  Tom and Jerry Bandit Munchers קחשמ

סר' צנאמ Bandit יר'גו םוט (Tom and Jerry Bandit Munchers ):

.םהלש סרטניאה תניבג דחוימבו ןוזמ קיפסמ ףוסאל טקרמרפוס תוקנל רבח םע ךלוה יר'ג .םתוא שבשל ךלוה םירבכע לש תוינרתחה תוינכותה לע דמול לותח .םוט ירחא םינפ םיפפועמה םימצעה תחת לפונ וניא ,םיפדמהמ םילפונ םיבוטה תא סופתל ך
" "