סימניות

משחק גרדמ הניגנ יר'גו םוט באינטרנט

                                  Tom and Jerry Musical Stairs קחשמ

גרדמ הניגנ יר'גו םוט (Tom and Jerry Musical Stairs ):

.עצבל ול רוזעל ךממ שקבמ םוט דגנ השדח תימומרע תינכות הגה יר'ג .קנע גודלוב הוולשב םוני ויתחתמש ,תוגרדמב תדרל ךלוה לותחה בורקבש חוטבש רבכע .בלכה תא ריעהו םר חיכוה הלותחה אצוממ ןיוול תוחלצ ,ם"וכס ,םירודכ ,םיעוצעצ ,םיצי .תוקיחצמה תונומתב תופצל ןכמ רחאלו ,אתב םתוא םקמלו םיטירפ רחב
" "