סימניות

משחק Kizi לש ישוסה תבכר באינטרנט

                                  Kizi Sushi Train קחשמ

Kizi לש ישוסה תבכר (Kizi Sushi Train ):

.ץראה רודכ לע ראשיהל טילחה אוהו ,ולש בכוכל הרזחב לבקל לוכי אל ונלש רואזונידה , .ישוס תדעסמב הדובע לבק אוה .תבכרב םירקבמל תוחלשנ תונמזהה לכ הז יכ ,ןפוד תאצוי איה הדעסמה .םימיוסמ םירדסה וכפה םרותב םהש ךכ םירחא םידבועו יסק ןיב יוארכ הרישי תבכר איה ק .ישוס תנכהב הטילש גישהלו תומרה לכ תא םלשה
" "