סימניות

משחק הכיסנה יבמוז רומש וירמ באינטרנט

                                  Mario Save Zombie Princess קחשמ

הכיסנה יבמוז רומש וירמ (Mario Save Zombie Princess):

.תומודא םייניע םע הקורי תצלפמ ךפה דורו schёchkami ןבל רוע םע יפוי ,יבמוז סוריו .הכלממה ןמ הטלמנו ,המוד היצמרופסנרט תושעל אל איה .התוא אפרל םג אלא ,יפויה תא קר אל ליצהל המישמב ךישמה וירמ .תדוכלמה ךרד תומרופטלפ לע ץפוק ,םתוא דבאל אלו יוקיש יופיר ףוסאל רוביגה תרזע
" "