סימניות

משחק םירבח םע לושיב באינטרנט

                                  Cooking With Friends קחשמ

םירבח םע לושיב (Cooking With Friends):

.התנכהב ןוימדה תא שממל התא םא ,העתפה היהת ליגרכ תויגועה תא םג ,ירוקמה םיעט לכא .ךר יולימ םע תובבל לש הרוצב תומיעט הייפאו לושיב תויגוע תונהיל ונלש תויומדה םע .תיטנגלא הת תביסמ רדסלו הדובעה םע דדומתהל תולקב לכות ,הלועפ לש ןוויכה תא ךל תו
" "