סימניות

משחק ףיכ בוד ץיקב & ירמ באינטרנט

                                  Mary & the bear summer fun קחשמ

ףיכ בוד ץיקב & ירמ (Mary & the bear summer fun ):

.ץיק רודיב ןגראל הטילחהו טלפ העידוה השאמ .הז תא תאצמ יכ שקבלו םיאובחמ לש קחשמ רדיס הז ,הלחתה רותב .םיחישה ירוחאמ הטיבהש ,השאמו תונטק תויח סנכיהל הסנ ,עבצ תוריל חדקא םע ךל תונטק .עוגרו חנ לכל קוניפ םישל ,םינולבו םיחרפ ,םיינועבצ תורוא ,ירזב הניגו רצח ןגרא ם
" "