סימניות

משחק ןוטגנידוו טניופ סקטרוו הציבה באינטרנט

                                  Vortex Point waddington swamp קחשמ

ןוטגנידוו טניופ סקטרוו הציבה (Vortex Point waddington swamp ):

.טוקסרפ ר"ד םסרופמה רקוחה רקיב טניופ סקטרוו קיטסימ הרייעה .הרזעל ןיווקל תויעבט לע תועפות רוקחל שוליבה תונכוס לא הנפ דימ אוה .םיעודי אל םירוצי םיסלכאמ ,הדגאה יפ לע ,ובש ,ןוטגנילוו תוציב תכלל הצור ןעדמה .וז תניינעמו הכובס הריקחב םירוביגה תרזע .עדונ אלה תא רוקחל םיזמר ףוסאל
" "