סימניות

משחק Coachella העשב הלרדניס באינטרנט

                                  Cinderella At Coachella קחשמ

Coachella העשב הלרדניס (Cinderella At Coachella ):

.תעפשה היה רבכשכ ,Coachella לביטספ - םולח עוריאל עיגהל הלוכי אל הלרדניס ,הרבעש .ואר אלש תובוטה היתורבח תא םג ומכ ,םלועה יבחר לכמ םיבכוכ הנייהת ובש ,הביסמל ךל .רופיאו רעיש םג ומכ ,ולש תשובלתה םע םלוכ תא עיתפהל הצור איה .םסרופמה הקיזומה לביטספל רודיהב השובל הלרדניס הרזע
" "