סימניות

משחק Fusion תוצוצינ באינטרנט

                                  Sparks Fusion קחשמ

Fusion תוצוצינ (Sparks Fusion):

.תינועבצ השושמ םיזילע תוצוצינ לש הדשה תא תוקנל ידכ השק דובעל ךירצ התא ,היפה תכ .ההז רתוי וא השולש לש תוצובק רוציל ידכ םתוא ןיקתהלו ריבעהל ךירצ התאו ,הטמל םיל .םירחא םירזועו הנתמ סונוב תוצצפ שמתשה
" "