סימניות

משחק Ninja Rush באינטרנט

                                  Ninja Rush קחשמ

Ninja Rush (Ninja Rush):

.ויתואבצ גורהלו רסיקה ןומרא תא שובכל ןכומ קיפסמ יכ טילחה אוה ,זיזפ תצק ה'גנינה .תומדא יילע ןוצרכ ,ששואתהל ןמז יל ןיא םיביואה ,ריהמה - ךלש ןורתיה .רבכעה םע ךישמהל ,םירושיכה תאו ךלש דויצה ,קשנה גורדש
" "