סימניות

משחק ילש הפיפח עצב היחהו הפיה באינטרנט

                                  Beauty and the Beast Follow My Lead קחשמ

ילש הפיפח עצב היחהו הפיה (Beauty and the Beast Follow My Lead ):

.ברעו דוקיר ,דחיב ברעה תא תולבל ותנמזה תא לבקל ענכש הפי לב תיח לש הווסמב ךיסנ .לגעמ דוקיר ךירצ היה אל אוה תיקנעה היחה םע לבא ,תויטנגלאב ריבעהל דציכ עדוי יפו .םינוש תומוקמב םירועיש קיזחהל תויומדה ,קיפסמ היהי אל דחא ןומיא ,םיהדמ סלאו דומ
" "