סימניות

משחק Snowgirl םאלג - Up באינטרנט

                                  Snowgirl Glam-Up קחשמ

Snowgirl םאלג - Up (Snowgirl Glam-Up ):

.םירהה לא תואנחמ לויטל דחי וכלה הלש בוט יכה רבחה תאו יברב ירחא םימי המכ היה הז .ןורוויעב רהוז גלש ויה םה ובש םוקמה תא ןמסל וטילחהו םיממעושמ ידמל םיכורא םיעטק .םייתנפוא םירזיבא םע ותוא טשקל םיכירצו ידמל םמעשמ ,רחא דחא לע גלשה רודכ שולש ם
" "