סימניות

משחק Gooms באינטרנט

                                  Gooms קחשמ

Gooms (Gooms):

.םהל רוזעל השקבב זא ,בוט ידמ רתוי וזז אל םה ,לויטל תאצל יתיצרו םמעושמ קיטסמ תו .ידממה-ןיב ןורדסמל החמשב בינגה ךכ ,םייומדה םימסח ריסהל לכות ,םיכוראה םיקחרמל ל .רבכעב שמתשהל ,םיקולב תא סורהל ידכ
" "