סימניות

משחק ק'ג רובע טייח הזלא באינטרנט

                                  Elsa Tailor for Jack קחשמ

ק'ג רובע טייח הזלא (Elsa Tailor for Jack ):

.הכיסנ ןתח םידבוכמ םילשורמ םיארנ וידגב ,םדא םג ןונגסה תא תבהוא אל איה לבא ,ק'ג .הנדס ךרטצי אוה הז ליבשב לבא ,הבוהא הלודג תשופחת המצוע תא ךופהל הטילחה איה .יתנפוא שובל חיוורהל ליחתהל לוכי התאו ,םישורדה םילכה תא אוצמל ידכ ,תוקנל ןמזה
" "