סימניות

משחק סקמ לש המושה Mash יבורו סקמ באינטרנט

                                  Max and Ruby Max's Mole Mash קחשמ

סקמ לש המושה Mash יבורו סקמ (Max and Ruby Max's Mole Mash ):

.הלש בוהאה בנראה סקמ רוזעל ךירצ התא ןאכ יכ ,הבוגת ריהמו םידלי תוזירז חתפל היהי Need for רובה ןמ תאצל שיטפ תומוש תגירה ידי לע תובר תודוקנ ףוסאל ידכ רדגומ ןמז .םהילע תובוהאה תויומדה םע לזאפ לפוקמ היהי ךלש דליה ובש ,לזאפה בצמ הזה קחשמב םג .םישדח םיאיש תונוחצינ תכללו עקרב טפטה םג ומכ ,קחשמה גוס תא רחב ,הלחתה בור
" "