סימניות

משחק באינטרנט

                                  Guardians of the galaxy Legendary Relics קחשמ

(Guardians of the galaxy Legendary Relics ):

.םיידגאה םידירשה רחא שופיחב הסיטה לע ךלה םיבכוכה תכלל ךל יסקלג תווצמה ירמוש םע .תועבטמ ףוסיא ,םיררועתמה םילושכמ לע תוריהמב ביגהל ךירצ התאו רואה תוריהמב סוטל .םרובע םלשל ךירצ התא ,הככ םתס ולבקי אל םידירשה
" "