סימניות

משחק Judys יטנמור ךיראת באינטרנט

                                  Judys Romantic Date קחשמ

Judys יטנמור ךיראת (Judys Romantic Date ):

.ךיראת לע רטוש ןימזהל טילחה אוהו הנורחאל עיפוה אוה םייטנמור תושגר לבא ,םיעשופ .ןפוד אצוי שבלתהל םהינש רובע םידגב תחקל ףלחתמ גוזה ינבל רוזעל .רז ןיכהלו הפילח שובלל ךרטצי קינו ,הפי תוישנ םיילענו הלמש הכירצ איה וישכעו ,הר
" "