סימניות

משחק תוליל 13 באינטרנט

                                  13 Nights קחשמ

תוליל 13 (13 Nights ):

.ץראה רודכ תא סורהל ךשוחב תויחהל חכה תא ןתונ וניאש שיבג - ךרע לעב ץפח תורמוש ם .םיגוסה לכמ תוצלפמ תספטמו ךשוחב הבנגנ ןבאה רחאל .םידיחפמ םירוצי ינימ לכו םיבמוז ,םידלש לש הפקתהה תא ףקשמה ,תוליל הרשע השולש ךש .וציצפה ביוא ינבא ,הבור ,תשק תוריל
" "