סימניות

משחק תוירונה ' רעיה תואקתפרה באינטרנט

                                  The Buttercups' Forest Adventure קחשמ

תוירונה ' רעיה תואקתפרה (The Buttercups' Forest Adventure ):

.האיצמ ירבד תרדסב קחשמ התאש ינפל .םירייס תואנחמ ילויטב היתורבח םע היפוס תכיסנ ונלש בוהאה ינסיד .הלילה דע םינבאה רזינ לכ תא אוצמל םיכירצ םה לבא ,רעיב הלילה לכו םויה לכ תא ולב .םיחישל תחתמ שפחלו חטשה תא קודבל תוריהזב ,םינבאה לכ תא אוצמל ידכ קחשמה לש הרוב .תורחתה טואקסה דבאל היפוס תתיכ ,םינבאה לכ תא אצומ אל התא םא ,לכה ירחא
" "