סימניות

משחק Funshine ובקע תפכא ינובוד באינטרנט

                                  Care Bears Follow Funshine קחשמ

Funshine ובקע תפכא ינובוד (Care Bears Follow Funshine):

.תואקתפרה רחא שופיחב ךתרזעל םיכחמ םיקסעב רזוח לופיט בוד Bear Jolly םיזילע םיגח ןגראל טושפ וא הקתפרה רחא שופיחב םירבח םע תכלל בהוא. .שבדו םיקתממ ןומה םע לודג גח ךופהלו ךלש םירבחה לכ תא ףוסאל טילחה אוה ,םעפה .וירבח לכ בוד תרזע אוצמל איה ךלש המישמה .תועבטמה לכ תא ףוסאל וחכשת לאו ,ולש םירבחה לכ תא אוצמל ידכ םידחוימ םינמיס תועצ
" "