סימניות

משחק ינבצעהו The Fight :3 הדנפ ופ גנוק באינטרנט

                                  Kung Fu Panda 3: The Furious Fight קחשמ

ינבצעהו The Fight :3 הדנפ ופ גנוק (Kung Fu Panda 3: The Furious Fight ):

.המיחל תויונמוא לש ותטילש תא רפשל רשפא יא דימתמ תיתטיש הרשכה אלל .יתימאה ןמאה תא עובקל ידכו רתויב םיבוטה םידימלתה ןיב םישק תוברק ךרענש ופ גנוק .םלוכ םע ברקב ןוחצינ ,ןוחצינ גישהל ול רוזעלו שקבמה רחב .ףוקתל ,ZX תוחתפמו ןרמתל ידכ םיצחב להנ
" "