סימניות

משחק ןאלומ לדנ תורופסת באינטרנט

                                  Mulan Real Haircuts קחשמ

ןאלומ לדנ תורופסת (Mulan Real Haircuts):

.םידחוימ םימרק םע םילפוטמ ,רשייל ,לתלת ,הנוש עבצב עבצ ,ןבתמ :הצור התא יכ ,הלש .רמרוממ שקומ םע יפויה ןולס תא בזע םסרופמ חוקל תויהל הצור אל התא ,היינפה לע העב .לאמשו ןימי לש םיטנמלא תועצמאב ,רבכעה םע ךשמה
" "