סימניות

משחק הרזחב ילש עבוכה תא חק באינטרנט

                                  Take my hat back קחשמ

הרזחב ילש עבוכה תא חק (Take my hat back ):

.ץעל תחתמ חונל וטילחהו םיפייע ,םהלש םירצומה תא רוכמל ידכ קושל וכלה רכומ יעבוכ .עבוכ םיבנוגו םהיניעמ ובנגתה םיבבוש םיפוק ,הוולשב םנמנמ ודועב .םשוכר רוזחל ינעה ןמואה תרזע .םיצע לש תורידש ףורשל םידיפל יבנג ליפהל םיחופת לש תוקיפסמ תויומכב רשא ,םסק לס .בחרמ - זגפה תפלחה ,רבכע - העילק
" "