סימניות

משחק רקסגדמ Snowman דוקיפ לש םיניווגניפה באינטרנט

                                  The Penguins of Madagascar Snowman Command קחשמ

רקסגדמ Snowman דוקיפ לש םיניווגניפה (The Penguins of Madagascar Snowman Command):

.ולש תיתודידיה השגפ איה לבא ,תינופצה תדלומב עיגה ןיווגניפ תתיכ ודנמוק .שובכ חטש ספתנ אבצה גלש Icy יבחרמ .בר גלש םימחול םיעוגיפ העברא םעוז ףודהל ידכ תויגטרטסאו תוקיטקט לש תויונמוימ םי .ברקתמ ביואה תא דימשהלו חרקה תא סימהל רשא תוצצפ קורזל .ביואה תא סיבהל בורק ברקתהל רשפאל הסנ ,תולבגומ תוצצפ רפסמ
" "