סימניות

משחק 1 טול תועבטמ רס באינטרנט

                                  Sir Coins A Lot 1 קחשמ

1 טול תועבטמ רס (Sir Coins A Lot 1 ):

.רינרוטב םיביריה לכ תא סיבהל ןכסמו ןטק ריבא ,בלו תרבגה לש דיה תא עיצהל ידכ .הרוגא תמשנ יוליעל ונרוביג ,הנידמ שי םרט אוה .עקרקה לע בכוש בהזה םש ,יפוסניא ךובמ םע הרעמ אצמש ,רצואה תא שפחל גניפמק תכלל ן .תוקיתע תוברח ףוסאל ,םתוא סיבהל תוצלפמ רומשל עבטמ .םיצח להנ
" "