סימניות

משחק םירפסמה תא תיאלפ הדוקנ באינטרנט

                                  Miraculous Spot the Numbers קחשמ

םירפסמה תא תיאלפ הדוקנ (Miraculous Spot the Numbers ):

.םיברעב ךלש תיבה ירועיש תא תושעל בייח אוהו ,' י התיכ דימלת ,ןאפוד טנירמ הליגר .ואבחתהו ורזפתה ויה תויעב רפסמו ,הנאירדא לע הבשח איה ,הקיטמתמ דומיל זכרתהל הלכ .עורג ןויצ לבקי יפוי וא ,םתוא ףוסאלו אצמ .רבכעה םע ךשמה
" "