סימניות

משחק mutant תריחב באינטרנט

                                  Mutant Selection קחשמ

mutant תריחב (Mutant Selection):

.רבג ומכ תואריהל אל םינוש םירוצי ךפה ,היצטומ ורבעש םדא ינב לש האמ סנכיי ונתשהש .םינוש םילדגו תורוצ לש יביסרגאה םיטנטומ םע דדומתהל ,לעושה התוהמב המוד רוזעת הת .רבכעהו ASDW תוחתפמ לוהינ
" "