סימניות

משחק םיבכוכ רתסנ :האלפומ ונבר השמ תרפ באינטרנט

                                  Miraculous Ladybug: Hidden Stars קחשמ

םיבכוכ רתסנ :האלפומ ונבר השמ תרפ (Miraculous Ladybug: Hidden Stars ):

.תוטושפ תודיח רותפל חלשנש לותח רפוסו ידייל גאב .םיבכוכ תאיצמב םכתרזעל םיקוקז םה ,תאז לכבו .ךסמה לע םיבכוכה לכ תא אוצמל ידכ לופיט תויהל .רתויב ןטקה טרפל דע הנומתה תא המיצעמ רשא ,תלדגמ תיכוכז תרזעב .רתויב רצקה ןמזב םיבכוכ הרשע השימח אוצמל ךרוצה כ"הס .השק רתוי המרב ךשמהו לבקמ התא תודוקנ רתוי ,םרובע רהמ טבמה
" "