סימניות

משחק 3 יוב הקוזב באינטרנט

                                  Bazooka Boy 3 קחשמ

3 יוב הקוזב (Bazooka Boy 3):

.םילושכמ לעמ תוזירזב ץופקל םיעיבג ףוסאל ,ךובמב ךרדה תא חותפל ךרוצ שי ,רתוי קזח .העונת לש ךרדב בצנ קבא לושכמ ךפוה טושפו םידחוימ םיפונמ ירוי ,הכרד קפסי רוביגה .רבכע תציחל - ירי ,הלילג יציח
" "