סימניות

משחק ןחבמ הקיטמתמ יביב באינטרנט

                                  Bibi Maths Test קחשמ

ןחבמ הקיטמתמ יביב (Bibi Maths Test):

.דומלל ךירצ התא לבא ,דמחנ הז - םסק ,רפס תיבב רועיש יביב תפשכמ תנשב .ןורכיז ןחבמ היצנגילטניא לע תומישמ תוקלחמב ןכומ הרומה ,םויה .רבעב הפ לעב םתוא םירפסמ םיאת רוצילו רסחה תא אלמל ידכ - ינשה ,םימיוסמ לבגומ בח .רבכעה םע ךשמה
" "