סימניות

משחק Mixel תיינואמ באינטרנט

                                  Mixel Mania קחשמ

Mixel תיינואמ (Mixel Mania ):

Mikseli - םיירקיע םיטבש השולש םנשי ,םיקיחצמ םייטסטנפ םירוצי: Infernity, ו Elek .דחוימ בוברע הנוכמ ידי לע ועמשמכ וטושפ ,םידחאתמ םיוות יעשר תא סיבהל ידכ .ןונגנמ ליחתהלו ,םידדומתמ המכ רחב .ביואה םע ברקה ושיגהלו שדח mikselya לש הדילה ירחא
" "