סימניות

משחק Bad םיכלמה תונתמ גוז באינטרנט

                                  Pair of Kings Bad Gifts קחשמ

Bad םיכלמה תונתמ גוז (Pair of Kings Bad Gifts ):

.תונכוסמ תועתפה םע תוינועבצ תוליבח לש הרובח יטילש תא וגיצה םיימוקמה םיבשותהו ד .םינפב שי המ םע הביתה תא חותפל ידכ םחליהלו םירוביגה םע וידחי .האלה ןכו םיקרח סורהל ןנע ,קוצ חרקה תא רובשל ךירצ התא .רהזיהל רבכעה םע ךשמה
" "