סימניות

משחק תוצלפמה יכלמ Dark דנלייא גוז באינטרנט

                                  Pair of Kings Dark Island Monsters קחשמ

תוצלפמה יכלמ Dark דנלייא גוז (Pair of Kings Dark Island Monsters ):

.םיכלמ םואתפ וכפה ,יאה לע ולע רמוב ידיירב םיחאה .המדאל תחתמ םייח תוצלפמ לש המדאה רטפיהל םיטילשה יכ ושרד םה ,םיחרזא םע שגפיהלו .ינמז םירקי םישיבג ףוסיא ,םתוא תרגשמו תוצלפמ שפחמ ,םימוסק תותווצ ימוסחמ ץוחמל
" "