סימניות

משחק 2 תוסרפ ףוסא :הניטו יביב באינטרנט

                                  Bibi and Tina: Collect the horseshoes 2 קחשמ

2 תוסרפ ףוסא :הניטו יביב (Bibi and Tina: Collect the horseshoes 2 ):

.ירותסמ רחא םלוע ךותל ךתוא חקולש תומוסק תוסרפ רחא דוצמב ימ ,םיביב לע הקתפרהה ל .תובושח תודוקנ םיאיבמה םיישומיש םירבד רתויש המכ אוצמלו המרה לש ופוסב עיגהל ידכ .תומל הלוכי תומדה םהבש םיפסונ םיאנתו םימ ,תורוב ,םיקוצה תא עונמל ידכ ,רמולכ ,ה .הנובתב שמשל ידכ ,םהייח השולש םג ןותנ עטקב
" "