סימניות

משחק iPlayer: Legends of Honor באינטרנט

                                  Goodgame Legends of Honor קחשמ

iPlayer: Legends of Honor

Goodgame Legends of Honor

.ךלשמ תחצונמ יתלבה הירפמיאה תא תונבל ךל רשפאמ הזה קחשמה ,תוילדואיפה fiefdoms ל .ילאוטריווה םלועה יבחרב ידיימ וצפינ ותמיחל ויללעמ לע הדות לכ לוכי םכח טילש ךופ .םייניבה ימיב ,רבעב ןיזמ שמתשמה ,דובכ לש קחשמ תודגא ןגנל לחה .םיגשגשמ תורקפהו דוש וב םוקמ לכב ,םיינעו דיחפה םעה ,חכה הבאי םילדואיפה ןיב הכר .הלעמב לשכנ ולוכ חטשה לע טלתשהלו חצנל ךכ ,חוכב םיווש םה ,תוקזח תועיס שולשל םיק .יטרקוטוא טילשל ךופהל ומצע תא רבד לש ופוסבו ,תיפוסניא המחלמב חצנל רוזעלו םלועה iPlayer םירה יסכרו םיחותפ םיחטשב םייביטקודורפ רתוי םה םירחאש דועב ,תורעיה לש ת .ברקה לש האצותה לע תורישי עיפשמ הז ,םילייח ןמאל לוכי אוהש םיקירט לש רתוי הובג .רוצייהו היינבה באשמ שי הז ליבשב ,קזח אבצ םייקל הלכלכה תא םיאתהל ךרוצ שי לודגה .יונפ םוקמ ךילשהל תוריהזבו דואמ המכוחב ךירצ ינא זא ,םידחוימ םינבמ לש לבגומ רפס .תוילסרבינואו םינינפ ,קחשמה עבטמ םה םיעבטמ ,לכואו ץע ,ןבא - הז ,םיגוס השולשמ ו .הרשכה קפסו רסיקה ליחתמ ןכמ רחאלו ,הקדמ רתוי חקיי אל הז ,תושרדנ דובכה קחשמ םוש .ףרטצמ ןקחשה וילאש יסחיה קלחה תא עובקל ךירצ התא טירפתה לש תויובכרומה לכ דומיל .ןוריט היהי תותירב המב היולת וז הריחב .ולש שרגל תירבו ,םלעיהל רירבש יפקשמ תליהת חילצהל ,ביואל ךפהתהל הצור ןקחש םא לב .הקזחה תילסרבינואה הצרעהה הכחמ לבא ,ינצוק אוה ןוטלשל ליבשה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more