סימניות

משחק הסרפה תא םיפסוא :הניטו םיביב באינטרנט

                                  Bibi and Tina: Collect the Horseshoe קחשמ

הסרפה תא םיפסוא :הניטו םיביב (Bibi and Tina: Collect the Horseshoe ):

.הלש אבה יאוותה לכב םירזופמ םה יכ םסק תוסרפ לש עסמל תאצוי ,יביב םשב הדלי .הל רוזעל ךירצ התא ובש ,תוקידב הברה הכחמ הז תארקל .ךרדב עיגמש המ לכ סופתלו עובטל םילוכי םה ,םינטק םימגא ,תומל לוכי התא ,םיקוצ לע .קחשמב םימיוסמ םיסונוב לבקל ידכ ירשפאה רתויב לודגה קחרמה לע רבגתהל ךירצ התא דח .וכרדב ךישמהלו תאצל תצפוק שמתשמ ,גואדל המ ךל ןיא ,הרעמב ץרא
" "