סימניות

משחק Zball 2 באינטרנט

                                  Zball 2 קחשמ

Zball 2 (Zball 2 ):

.תיבה לא הליבומה הדיחיה ךרדה יהוז ,הייאדה רשג לע קיר ללחה ךרד ורבעי םימודא םיר .סנכייש יומיב ,ליבשהמ תוטסל אל הלוגע תומד רוזעל ,ךרדהמ תליפנ לש יניצר ןוכיס םי .םירקי םישיבג יעבטמ ףוסיא .םישוגה יליבש לש הלילסה תוינפ לע תוריהמ תובוגת ךרטצת
" "