סימניות

משחק Shuffle לוחמל רפסה תיב :םלוע שגופ הדלי באינטרנט

                                  Girl Meets World: School Dance Shuffle קחשמ

Shuffle לוחמל רפסה תיב :םלוע שגופ הדלי (Girl Meets World: School Dance Shuffle):

.םיאצמנ םה ןכיה הנשמ אל ,דחיב םילבמ דימת טעמכ םהש ,היאמו ילייר םידרפנ יתלב םיר .דוקירו רשוכה ינוגרא יוקינ םיברועמ םה ,םויה .PPE תונב תקסוע היהי קסעה המו ימ טילחהלו ביבס הנושאר הצצה .םלואה טושיק לא האלה ךישמהלו המישמה םע דדומתהל ולכוי םה תצק תוכחל ,תוירחא תוצק .ןמזה תא תופצל םג ומכ ,תורורב תוארוה ירחא הטמל םש םיארנ ךכ לכ תובורק םיתעל ,םה
" "