סימניות

משחק יוסיכ Shot :סנא'צ ינוסל ונת באינטרנט

                                  Sonny with a Chance: Cover Shot קחשמ

יוסיכ Shot :סנא'צ ינוסל ונת (Sonny with a Chance: Cover Shot):

.םסק ךותב היה יכ גשומ יל היה הינס ןיזגמה לש רעשה לע רחאל .וז הרודהמ לש םירחא םיפתתשמ םע הלש םינכוסמה םיכובמ הכחמ םש .ךמצע תא רוציל ךרטצת ,םיכלהמ הברה היהי ביבסמ .האיציה לא ךרדה תא לולסל ידכ ,הנומתה לש קלחה תא בבוסל .בכוכה לש תונורדסמב ולש המיהדמה ךרדה ךישמהל לגוסמ תויהלו םתוא סיבהל ,קזח ךמצע
" "