סימניות

משחק Kratts עורפה: Photoshoot רוצי באינטרנט

                                  Wild Kratts: Creature Photoshoot קחשמ

Kratts עורפה: Photoshoot רוצי (Wild Kratts: Creature Photoshoot ):

.יארפה רבדמב וא לגנו'גב תכלל תינרדומ המלצמ עורז .ולש ףסואל םתוא םלצלו םייח ילעב לש םיוסמ רפסמ שפחל ךרטצת ךל שי .ךממ ןמז לכ תואבחתמ דמחמ תויח יכ ,השק היהי המלצמה תא לצנל אלא ,םתוא אוצמל השק .הבוטה הקירזה תא ךופהלו ןורשיכ תוארהל איה ךלש המישמה .תונומתה לש תוכיאב יולת רשא ,תודוקנ רתוי גישהל ידכ תויח התוא לש הנומת םלצל לוכ
" "